Program do ewidencji czasu pracy pracowników RcpAccessNet

Program, przeznaczony do ewidencji czasu pracy pracowników - szybkiego i wygodnego rozliczania czasu pracy na podstawie zdarzeń zarejestrowanych na czytnikach, absencjach, grafikach, pozwoleniach na nadgodziny, wyjścia słuzbowe, ... - RcpAccessNet+.

RcpAccessNet+ to sztandarowy program dzieła naszych programistów, będący juz trzecia wersją programu budowaną na bazie doświadczeń z ponad 19 lat działalności w tej branży. Pierwsze oprogramowanie powstało z myślą o użytkownikach systemu Windows 3.11. Dzisiejsze oprogramowanie działa na wszystkich systemach operacyjnych Windows, a serwer może także być instalowany pod Linux. Jest to unikalne i jedyne rozwiązanie oferujące taką funkcjonalność, skierowane do najbardziej wymagających odbiorców.

Oferowany program do ewidencji czasu pracy pracowników zapewnia możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej odnośnie prawidłowo prowadzonej ewidencji:

 • dostarcza informacji o czasie pracy w dni robocze, pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w nadgodzinach,
 • oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • ponadto wspiera wymagane prawem ewidencjonowanie informacji o czasie dyżurów, ewidencji urlopów innych rodzajów absencji
 • uwzględnia czas pracy pracowników młodocianych

Stały rozwój systemu operacyjnego Windows wymuszał, powstawanie kolejnych wersji programu, rozbudowę o kolejne funkcjonalności. Nasi klienci maja zapewnioną ciągłość działania programu wraz ze zmieniającymi się systemami operacyjnymi czy coraz doskonalszymi komputerami.

Nasze pomysły zawarte w programie RcpAccessNet+ były inspiracją i źródłem wiedzy dla innych firm powstających w międzyczasie i odchodzących w niepamięć.

Sprawdź jakie zmiany zaszły ostatnio w programie. Jeśli jesteś zainteresowany aktualizacją, prosimy o kontakt.

Galeria obrazów

Podstawowe funkcje programu

O programie

Oprogramowanie RcpAccess Net+ umożliwia rozliczanie czasu pracy zarówno pracownikom pracującym według określonych schematów np: praca wielobrygadowa, wielozmianowa -dzięki możliwości konfiguracji kalendarzy pracy, jak również w sposób prosty uwzględniając pracę bez jakichkolwiek schematów. Program uwzględnia wyjścia prywatne, służbowe itp. podczas analizy danych. Oprogramowanie jest zgodne z założeniami Kodeksu Pracy, daje jednak możliwość dowolnej konfiguracji parametrów pracy, uwzględniających specyfikę pracy danego zakładu. Raporty umożliwiają pełną analizę czasu pracy, stanu przepracowanych godzin lub niedopracowanych w zadanym okresie czasu, spóźnienia, nadgodziny, nieobecności. Raporty kontroli dostępu dadzą również informacje o ruchu pracowników na terenie firmy.

Specyfikacja

 • Program zmodyfikowano zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369.)
 • udostępnianie i prezentacja informacji o czasie pracy pracownika lub grupy pracowników
 • obliczanie czasu pracy według założeń Kodeksu Pracy o Czasie Pracy wraz nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązującymi w firmie
 • zgodny z przepisami Ustawy o Służbie Cywilnej
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy (godziny wejść, wyjść, bufor na spóźnienie, czas pracy do wypracowania)
 • rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta
 • naliczanie nadgodzin średniotygodniowych, dobowych 50%, 100%
 • wyliczanie nadgodzin na postawie pozwolenia na nadgodziny
 • uwzględnianie nadgodzin w określonym dniu lub okresie czasu z zadanym limitem
 • wyliczanie czasu pracy w nocy 20%
 • wyliczanie czasu pracy w soboty
 • wyliczanie czasu pracy w niedziele
 • rozliczanie czasu pracy na podstawie kalendarzy, automatycznie na podstawie wejsć
 • raportowanie spóźnień, niedopracowań, nieusprawiedliwonych absencji
 • ewidencja nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych
 • uwzględnianie wyjść prywatnych, służbowych podczas rozliczeń
 • ewidencja wyjść służbowych
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy
 • zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł - zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, czasu pracy w dni wolne
 • korekcja zdarzeń - dopisywanie ręczne nowych zdarzeń, usuwanie, modyfikacja, zabezpieczenia przed fałszywymi wpisami, zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem, historia modyfikacji
 • planowanie i graficzne tworzenie planów pracy
 • raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
 • raporty do Excel
 • integracja z wieloma programami kadrowo płacowymi
 • możliwość integracji z systemem pocztowym klienta, Active Directory
 • serwer programu może pracować pod systemem Windows/Linux/Ubuntu
 • drukowanie do pdf, Excell, dowolnego urządzenia drukującego lub do wbudowanego w systemu modułu prezentacji raportów
 • integracja z PUE ZUS
 • i wiele innych przydatnych funkcji...

Ewidencja czasu pracy wymaga często integracji z programamai K-P. Oto lista:

 • Z.T.K. Soft Ekspert
 • TETA KP
 • Simple
 • R2 Płatnik
 • Polski System Kadrowo-Płacowy
 • Eksport w formacie HSK
 • CDN Optima & CDN XL
 • DOS
 • Symfonia
 • PC Biznes
 • CDN - kalendarze pracy
 • RACS
 • Buchalter
 • Softar
 • Informax

Serwer aplikacji wraz z bazą danych może pracować na serwerach i stacjach roboczych z systemem operacyjnym Windows, Linux (Fedora, OpenSuse, CentOS, Mandriva, Ubuntu).

Jeśli na liście nie ma programu kadrowo-płacowego, który Państwo posiadacie, integrację wykonamy w cenie systemu.

Integracja z PUE ZUS

Program ewidencji czasu pracy RcpAccessNet+ jest zintegrowany z PUE ZUS. System umożliwia pobieranie informacji z raportów e-ZLa o absencjach chorobowych i zapisywanie ich bezpośrednio do programu.

Informacje dodatkowe

Plan pracy

Program umożliwia tworzenie dowolnej ilości kalendarzy, będących wspólnymi dla wybranych pracowników lub indywidualne. Z kalendarza program pobiera informacje o statusie dnia: roboczy /wolny oraz opcjonalnie o: godzinach planowanego rozpoczęcia pracy i zakończenia, sposobie naliczania czasu pracy, czasu nominalnego, sposobu wyliczania spóźnień. Kalendarze mogą być stosowane gdy znany jest z góry bądź z dołu plan pracy wybranych pracowników np.: system zmianowy, wielobrygadowy, np. w dużych zakładach pracy, gdzie plan pracy ustala się na początku okresu rozliczeniowego. Typowym zakładem pracy stosującym kalendarze mogą być urzędy i instytucje, gdzie praca opiera się na stałych godzinach pracy, np.: od Pn do Pt od 7:00 do 15:00, a w środy od 9:00 do 17:00. Stworzenie kalendarza zakładającego plan pracy jak opisano jest bardzo prostym i szybkim zadaniem. Program umożliwia także tworzenie jednorazowych zmian do planu pracy dla wybranego pracownika, dzięki czemu możliwe jest wyliczenia czasu pracy bez potrzeby dokonywania zmian w kalendarzach, które mogą być wspólne dla wielu pracowników.

Automatyczne generowanie planu pracy

W firmach, w których praca odbywa się na zmiany, czasem trudno z góry, a nawet z dołu ustalić dla poszczególnych dni rozkład pracy. Program wykorzystując mechanizm rozliczania na podstawie zestawu schematów, potrafi samodzielnie określić godzinę rozpoczęcia pracy oraz przyjąć właściwe parametry do wyliczenia czasu pracy na podstawie zarejestrowanej godziny wejścia do pracy. Jest to niezwykle wygodna funkcja zwalniająca z nierzadko żmudnego generowania kalendarzy. Obliczenia czasu pracy wykonywane sa na podstawie wcześniej zdeklarowanych parametrów: planowanej godziny pracy, planowanej godziny zakończenia pracy, zaliczenie lub nie wcześniejszego przyjścia do pracy, niż zakładał plan, zaliczenie późniejszego wyjścia z pracy, niż zakładał plan, zaokrąglania wyników wyliczeń, wyliczanie nadgodzin po przekroczeniu określonego progu, po wydaniu pozwolenia na prace w nadgodzinach. Program uwzględnia godziny nocne oraz umożliwia skrócenie doby pracowniczej z 24 godzin do dowolnej, innej wartości. Jest to niezwykle istotne ponieważ stosowanie się do wymogów Kodeksu Pracy w zakresie wyliczania czasu pracy w ramach doby pracowniczej prowadzi do wielu problemów i przyprawia o ból głowy pracowników kadr. Dlatego wcześniejsze wejście o godzinę, niż poprzedniego dnia, a w konsekwencji naliczania nadgodzin do poprzedniego dnia, nie zawsze musi być traktowane jako praca w ramach poprzedniej doby pracowniczej. Z praktyki wynika, że raczej jest to traktowane jako wcześniejsze wejście do pracy, a nie kontynuacja z poprzedniej doby.

Urlopy i nieobecności

Program w celu umożliwienia jak najskuteczniejszego zarządzania czasem pracy pracowników umożliwia planowanie urlopów, a następnie przekształcanie w urlopy i nieobecności. Ewidencja urlopów umożliwia wyliczanie ilości urlopów wykorzystanych i do odebrania. We wszystkich raportach uwzględniane są absencje i wynikające z nich godziny zaliczane do czasu pracy lub nie.

Raporty i analizy

Uwzględniając stosowanie programu w przedsiębiorstwach o skomplikowanej strukturze organizacyjnej program umożliwia tworzenia wielowymiarowej struktury organizacyjnej, dającej możliwość umiejscowienia pracownika w dowolnym jej punkcie. Raporty mogą być wykonywane zarówno dla pojedynczych pracowników jak i dla dowolnej grupy organizacyjnej. Aktualnie program udostępnia ponad 60 różnych zestawień, w różny sposób prezentujące czas pracy.

Czas pracy na wyjściach służbowych

Program potrafi wyliczyć czas przepracowany na wyjściach służbowych, tzn. wyjściach z zakładu pracy zaliczanych do czasu pracy. Wyjścia służbowe mogą być zarówno zakończone powrotem jak i wyjściami bez powrotu. W przypadku wyjść bez powrotu czas pracy może być zaliczony do godziny planowanej zakończenia pracy jak i zaokrąglając do czasu nominalnego, np.: do 8.00 godzin. Do pracy na wyjściach służbowych uprawnienia nadawane są pracownikom indywidualnie. Pracownik nie posiadający takiego uprawnienia mimo zarejestrowania na czytniku wyjścia służbowego nie będzie miał tego czasu zaliczonego.

Ewidencja nadgodzin

Program umożliwia wyliczenia nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Do pracy w nadgodzinach pracownicy mogą być uprawnieni z góry, bądź uprawnienia takie mogą być nadawane indywidualnie i jednorazowo. W zależności od liczby zatrudnionych można również ułatwić sobie prace ustalając próg, po przekroczeniu którego program naliczy nadgodziny automatycznie, bez konieczności nadawania uprawnień indywidualnych. W zależności od konfiguracji program może prezentować nadgodziny dla okresu rozliczeniowego jak i za cały rok.

Zdarzenia wejść i wyjść

W celu zapewnienia poprawnej analizy czasu pracy program dostarcza dodatkowe narzędzia umożliwiające poprawianie, dopisywanie i usuwanie zdarzeń (wejść, wyjść) - korekcję. Jest to niezwykle istotna funkcja programu mająca ogromny wpływ na poprawność wyliczeń. Brak zdarzeń, zdarzenia zdublowane, kilka kolejnych wejść lub wyjść pod rząd są częstymi sytuacjami występującymi w rzeczywistości. Dlatego program posiada możliwość szybkiego wyszukiwania pracowników, którzy mają błędy w rejestracjach oraz podpowiada ewentualne rozwiązania wskazując dni oraz brakujące zdarzenia.

Ewidencja czasu pracy kierowcy

W przypadku zatrudnienia kierowców rozliczających czas pracy na podstawie elektronicznych kart tacho użytkownik programu ma możliwość rozliczenia poszczególnych składników pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów:

 • jazda
 • inna praca
 • dyżur
 • odpoczynek
 • przestój

Funkcje dodatkowe

Program dysponuje wieloma dodatkowymi funkcjami, jak eksport czasu pracy do innych znanych systemów kadrowo płacowych (K-P), eksport do Excel'a, zaokrąglanie, blokada danych za wybrany okres itp. Wszystkie te funkcje zostały stworzone w celu łatwiejszego zarządzania danymi rcp. Program ciągle jest rozwijany, w oparciu o sprawdzone procedury tworzona jest internetowa wersja programu (rcp online) mająca wspierać działania poprzez Internet - RcpAccessWeb+. Często zachodzi potrzeba weryfikacji osoby rejestrującej wejście lub wyjście. Do tego celu stosowane są kamery sprzężone z programem dzięki czemu każda rejestracja może być zapisana jako zdjęcie lub krótki film. Informację kto zarejestrował zdarzenie rcp można podejrzeć w programie, klikając na wybrane zdarzenie. Otrzymujemy wówczas obraz osoby np.: wchodzącej do pracy. Oprócz czytników dostarczanych przez firmę Polman-Software program współpracuje z wieloma systemami producentów krajowych i zagranicznych np.: kontroli dostępu, systemów alarmowych .

Pomoc handlowa

Zapoznaj się z wersją przeglądarkową programu RcpAccessWeb+.